Algemene voorwaarden

Download Algemene voorwaarden

1 Algemeen

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van JAKCoaching
  • In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Overeenkomst: de tussen JAKCoaching en opdrachtgever of cliënt gesloten overeenkomst
  • Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die opdracht geeft tot door JAKCoaching aangeboden diensten
  • Cliënt: natuurlijke persoon, tevens opdrachtgever, die door JAKCoaching wordt begeleid of door de opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die door JAKCoaching is geaccepteerd, en zelf kiest voor vrijwillige begeleiding door JAKCoaching

2 Overeenkomst
2.1. Het eerste gesprek is het oriënterend gesprek. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.
2.2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of overeenkomst. De overeenkomst geeft de inhoud van het coachingstraject weer.
2.3. Een overeenkomst kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een coachingsgesprek.
2.4. De verplichtingen gaan nooit verder dan door JAKCoaching schriftelijk is bevestigd.

3 Vertrouwelijkheid, gedragscode en privacyreglement
3.1. Iedere partij zal naar derden toe strikte vertrouwelijkheid betrachten met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de wederpartij.
3.2. De cliënt heeft recht op inzage en/of een kopie van zijn/haar dossier, met uitzondering van de persoonlijke (werk) aantekeningen van de coach. Voor inzien van dossier dient een afspraak gemaakt te worden. Het bespreken van de inhoud van het dossier met de coach wordt als een gesprek in rekening gebracht.
3.3. Inzage in het dossier door derden is alleen mogelijk met (schriftelijke) toestemming van de cliënt. Het dossier wordt vijf jaar bewaard tenzij wegens wettelijke verplichtingen het dossier langer moet worden bewaard.
3.4. Indien en voor zover JAKCoaching schriftelijk rapport uitbrengt aan de opdrachtgever, niet zijnde de cliënt, mag de cliënt vooraf het rapport inzien en wordt het rapport in overleg met de cliënt aangeboden aan de opdrachtgever.
3.5. Opdrachtgever en/of client zal JAKCoaching tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
3.6. Client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan JAKCoaching verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
3.7. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikel 3.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 3.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is JAKCoaching bevoegd het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen.
3.8. JAKCoaching heeft op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) een privacyreglement dat voorziet in de omgang met persoonsgegevens. Dit privacyreglement is van toepassing.

4 Uitvoering
4.1. JAKCoaching neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
4.2. JAKCoaching zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van JAKCoaching bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
4.3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JAKCoaching het recht om de cliënt/opdrachtgever voor specifieke werkzaamheden te verwijzen naar derden

5 Wijzigingen
5.1. De door JAKCoaching aangegeven termijnen voor de verrichtingen van haar diensten zijn indicatief.
5.2. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van het traject wordt gewijzigd.
5.3. Client /opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen in de aanpak en omvang van het traject als bedoeld in artikel 5.2. het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van het traject kan worden beïnvloed.
5.4. Extra gesprekken als gevolg van de wijziging als bedoeld in art. 5.2 leidt zullen door cliënt / opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van JAKCoaching.

6 Locatie
6.1. Gesprekken vinden plaats in Gouda tenzij anders wordt overeengekomen
6.2. Indien een andere locatie wordt overeengekomen tussen beide partijen, geldt het uurtarief verhoogd met reis- en eventuele verblijfskosten, vooraf schriftelijk overeen te komen.
6.3. Reiskosten die de cliënt maakt komen voor rekening van de cliënt /opdrachtgever zelf.

7 Tarieven
7.1. Het eerste oriënterende gesprek is kosteloos.
7.2. De duur van een gesprek is 60 minuten, tenzij anders is afgesproken, indirecte tijd is 15 minuten.
7.3. De honorering die JAKCoaching ontvangt is vooraf overeengekomen en niet afhankelijk van het resultaat van de begeleiding.
7.4. Bij het tot stand komen van de overeenkomst geldt een tarief per uur. Voor het actuele uurtarief zie: www.jakcaoching.nl/Tarieven
7.5. Bij langlopende trajecten kan JAKCoaching besluiten haar tarieven tussentijds te verhogen. JAKCoaching zal het voornemen van tariefverhoging tenminste 3 maanden van te voren schriftelijk aankondigen. Indien de cliënt /opdrachtgever niet akkoord gaat met de tussentijdse prijsverhoging dan zijn JAKCoaching en de cliënt /opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Het lopende traject wordt dan afgerond onder de eerder overeengekomen voorwaarden.

8 Betalingsvoorwaarden
8.1. Betaling door cliënt /opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door JAKCoaching aan te wijzen bankrekening.
8.2. Heeft cliënt /opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van JAKCoaching dan geeft cliënt /opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt /opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt /opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.
8.3. Indien de cliënt/opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de cliënt/opdrachtgever direct na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder nadere in gebreke stelling, de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De door JAKCoaching te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de cliënt/ opdrachtgever tenzij de rechter daarover anders beslist. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €100,-
8.4. JAKCoaching is gerechtigd haar begeleiding op te schorten zolang de cliënt/opdrachtgever in gebreke is ten aanzien van de betalingsverplichtingen. Dit geldt ook indien een vaste uitvoeringstermijn is afgesproken.
8.5. Alle prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
8.6. Indien de cliënt te laat voor een afspraak verschijnt zal JAKCoaching de gereserveerde tijd voor de afspraak volledig in rekening brengen
8.7. Afzeggen van afspraken: afspraken die minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, worden niet in rekening gebracht. Indien een afspraak minder dan 24 uur van te voren afgezegd wordt of niet wordt niet afgezegd wordt het uurtarief in rekening gebracht.
8.8. 14 Indien JAKCoaching de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het gesprek.

9 Klachtenregeling
9.1 Indien de opdrachtgever of de cliënt een klacht heeft met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de wijze waarop de overeenkomst is of wordt uitgevoerd, kan opdrachtgever of cliënt de klacht schriftelijk en mondeling neerleggen bij JAKCoaching . De klager ontvangt zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht van JAKCoaching.
9.2. JAKCaoching stelt de klager in de gelegenheid om de klacht in persoon en mondeling toe te lichten.
9.3. JAKCoaching handelt de klacht af binnen vier weken (termijn exclusief afwezigheid van JAKCoaching wegens vakantie, ziekte en onvoorziene omstandigheden). JAKCoaching stelt klager binnen vier weken schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen en de wijze van afhandeling van de klacht.
Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

10 Overmacht
10.1. JAKcoaching is een eenmanspraktijk. U heeft slechts met één coach te maken. In het geval dat de coach onverhoopt voor langere tijd afwezig is, dan zal de coach u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

11 Aansprakelijkheid
11.1. JAKcoaching is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die in de ogen van de opdrachtgever/cliënt of derden door de begeleiding of door JAKCoaching gegeven adviezen zou zijn veroorzaakt. De cliënt en opdrachtgever zijn te allen tijde, zowel binnen als buiten de praktijk, verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan.
11.2. De aansprakelijkheid van JAKCoaching wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt JAKCoaching onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en JAKCoaching ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
11.3. De totale aansprakelijkheid van JAKCoaching wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat JAKCoaching voor haar dienstverlening heeft ontvangen. Bij opdrachten met een duur langer dan zes maanden is aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste zes maanden.
11.4. JAKCoaching is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk JAKCoaching, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
11.5. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als JAKCoaching niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld door de cliënt/opdrachtgever.
11.6. De cliënt/opdrachtgever vrijwaart JAKCoaching van aanspraken van derden

12 Annulering
12.1. JAKCoaching behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van JAKCoaching kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient JAKCoaching de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. De cliënt /opdrachtgever is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen

13 Beëindiging
13.1. Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

14 Toepasselijk recht
14.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15 Geschillen
15.1. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt /opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt/opdrachtgever.

16 Slotbepaling
16.1. JAKCoaching is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden.
16.2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
16.3. Client /opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JAKCoaching.
16.4. Wanneer de voorwaarden van de cliënt /opdrachtgever strijdig zijn met de voorwaarden van JAKCoaching dan zijn de voorwaarden van JAKCoaching toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.
16.5. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.