jakcoaching contact gegevens

jakcoaching contact gegevens

Privacybeleid JAKCoaching

Download privacy beleid

Privacy en persoonsgegevens neem ik zeer serieus. Door gebruik te maken van deze website en/of  het contactformulier op deze website stemt u in met mijn privacy beleid.

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze worden verstrekt.

Welke persoonsgegevens verzamel ik

Als u een contactformulier invult of een andere aanvraag doet voor een van mijn diensten wordt u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die u zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • e-mail adres
  • Telefoonnummer
  • Website
  • Bedrijfsnaam
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats
  • Btw nummer

Uw gegevens op JAKCoaching.nl

Als u een contactformulier hebt ingevuld of een andere aanvraag hebt gedaan, kun u te allen tijde uw gegevens laten verwijderen  door contact met mij op te nemen.
Uw e-mail adres en andere gegevens worden uit mijn bestand verwijderd en worden niet bewaard.

Vertrouwelijkheid

Alles wat in de gesprekken tussen de coach van JAKCoaching en de cliënt wordt besproken blijft vertrouwelijk. De coach treedt met het besprokene en /of de ontvangen gegevens niet naar buiten, met uitzondering van bij wet vastgelegde uitzonderingen.

Geheimhouding en plicht tot vertrouwelijke behandeling

JAKCoaching zal de informatie, aan haar verstrekt door de cliënt, geheimhouden en die informatie alleen gebruiken voor zover dat nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst en voor zover het gebruik daarvan niet door cliënt uitdrukkelijk is ontzegd.
Ook in de gevallen waarin JAKCoaching niet tot geheimhouding is verplicht zal zij de door de cliënt verstrekte informatie als vertrouwelijk behandelen en geen informatie aan derden verstrekken. Daar wordt slechts vanaf geweken indien de cliënt daar toestemming voor geeft.
Gevoelige gegevens die anderen aan JAKCoaching overdragen zoals medische gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Dossier

JAKCoaching bewaart gegevens van de gesprekken die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst en niet voor andere doeleinden.
De gegevens worden bewaard in een elektronisch dossier. De cliënt kan desgevraagd inzage krijgen in zijn/haar dossier.
De registratie is niet in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. De cliënt kan onjuiste feiten laten aanpassen in het dossier.
Als de overeenkomst wordt beëindigd, wordt het dossier gesloten.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ik ze heb bewaard. Als u verzoekt om uw persoonsgegevens te verwijderen dan worden uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de betreffende kalendermaand verwijderd.
De gegevens in mijn boekhouding bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen.
Dossiers blijven minimaal 5 jaar bewaard en worden dan op verantwoorde wijze vernietigd.
De bovenstaande termijnen gelden tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna ik uw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens ik van u verwerk, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.

Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun u mij schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u een recht op het verwijderen van u persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan mij e-mailen via de contactpagina.

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.